чем отличается понятие «ресурсы» от понятия «факторы производства»?

чем отличается понятие «ресурсы» от понятия «факторы производства»? В самом общем понимании ресурсы (от франц. ressource вспомогательное средств) это денежные средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов. Обычно особо выделяют…

சுருக்கமாக என்ன?

சுருக்கமாக என்ன? எல்லாம் எளிது. சுருக்கமான (ஆங்கில சுருக்கத்திலிருந்து) என்பது விளம்பரதாரருக்கும் விளம்பரதாரருக்கும் இடையிலான சமரச உத்தரவின் குறுகிய எழுதப்பட்ட வடிவமாகும், இதில் எதிர்கால விளம்பர பிரச்சாரத்தின் அடிப்படை அளவுருக்கள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. சுருக்கமான கடிதம் (ஜெர்மன்) இது போன்றது ...

கடந்த 20 ஆண்டுகளில் டாலர் எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது? நீங்கள் ஒரு சதவீதமாக எழுதலாம் அல்லது வித்தியாசமாக விளக்கலாம்.

Насколько инфлировал доллар за последние 20 лет? Можете написать в процентах или объясните по другому. Инфляция ни что по сравнению с девальвацией. Пойми девальвация — это снижение покупательной способности «зелененького»…

கலப்பு பொருளாதாரத்தின் முக்கிய அம்சங்கள். அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் ???

основные черты смешанной экономики. её достоинства и недостатки??? 1-й плюс: Главный плюс смешанной экономики — сочетание в трех типов экономических систем (традиционной,, централизованной, рыночной) 2-й плюс: Частная собственность в таком…

பணமாக்குதல் என்றால் என்ன?

что такое монетаризация? Нет такого слова. Есть «монетизация». Замена натуральных льгот деньгами. льготы заменяют деньгами Слово монетаризация уже фиксируется орфографическим словарм. Нашла на сайте http://www.newslab.ru/blog/153095 вот такое обяснение: А как…

எனக்கு ஒரு சிக்கல் உள்ளது. தேய்மானம் என்றால் என்ன என்று என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை? தயவுசெய்து, உங்களால் உதாரணங்களுடன் முடிந்தால்.

У меня проблема. Не могу понять ,что такое Амортизация ? Просьба ,если можете с примерами . Насколько я понимаю, амортизация — это такая расходная статья в производстве, определнный процент дохода,…

பொருளாதாரம். உதவி மற்றும் தேவைக்கான விலை அல்லாத காரணிகளின் உதாரணங்களை முன்கூட்டியே கொடுக்க உதவுங்கள். நன்றி

Экономика. Помогите пожалуйста привести примеры неценовых факторов спроса и предложения заранее спасибо Не ценовые факторы спроса и предложения — это могут быть срочные услуги критических ситуаций (благотворительность, гуманитарная помощь) т.…

ஒரு பிட்காயினில் எத்தனை சாடோக்கள்?

ஒரு பிட்காயினில் எத்தனை சாடோக்கள்? ஒவ்வொரு 1000 நிமிடங்களுக்கும் 3000 முதல் 10 சடோஷி வரை நிலையான தட்டு https://satoshinow.com/?ref=145535 சிறந்த வருவாய் சடோஷி மற்றும் பிற கிரிப்டோ நாணயங்கள், ஏராளமான கிரேன்கள் https://yobit.net/?bonus=EhArY ரியல் தட்டு . ...

உதவி, தயவுசெய்து, சில முறைகளுக்கான எடுத்துக்காட்டுகளைத் தேர்ந்தெடுக்கவும், அவை பொருளாதாரக் கோட்பாடு முறைகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன

உதவி, தயவுசெய்து, சில முறைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளை எடுக்கவும், தொகுப்புக்குள் இருக்கும் கம்பு முறைகள் பொருளாதார கோட்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பகுப்பாய்வோடு இணைந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது, அதாவது, ஆய்வின் கீழ் உள்ள பொருளின் ஆரம்ப மன பிரிவு அதன் தொகுதி பகுதிகளாக, ...

ஏகபோகம் என்றால் என்ன?

Что такое монопсония? Монопсония — это разновидность рынка, на котором выступает только один покупатель товара, услуги или ресурса. Более обобщенно — ситуация, при которой фирма является монополистом на рынке, где…

மாநில பட்ஜெட்டின் வருமானம் மற்றும் செலவினங்களை பட்டியலிடுங்கள்.

Перечислите статьи доходов и расходов госбюджета. Проходили в ВУЗе, — пишу по памяти — В соответствии со статьей 49 Бюджетного кодекса РФ 1, к налоговым доходам федерального бюджета относятся: -федеральные…

மைக்ரோஸ்ரெடா எண்டர்பிரைஸ் என்றால் என்ன?

Что такое МИКРОСРЕДА предприятия? Миркосреда предприятия-это внутренние или непосредственные условия, факторы и возможности предприятия, определяющие его деятельность. Основными факторам М. П. являются — организационная структура предприятия; поставщики; посредники; клиентура; конкуренты;…

பணம் வழங்கல் மற்றும் பணத் திரட்டுகள். ஃபிஷர் ஃபார்முலா

Денежная масса и денежные агрегаты. Формула Фишера Уравнение, описывающее равновесие между количеством денег, находящихся в обращении, и скоростью их обращения, с одной стороны, и уровнем цен и объемом сделок —…

அந்நிய செலாவணியில் பணம் சம்பாதிப்பது யார்? ? இது உண்மையானதா ??

кто зарабатывает на форексе? ? реально ли?? это реально, хотя есть варианты интернет-бизнеса по-лучше. Пиши. На виртуальных — тренировочных счетах — Вам нарисуют левой пяткой на экране Вашего монитора —…

எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு இருப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் உலகில் ரஷ்யாவின் இடம் என்ன?

எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு இருப்பு மற்றும் உற்பத்தியில் உலகில் ரஷ்யாவின் இடம் என்ன? ரஷ்ய அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்களின்படி, உலகின் எண்ணெய் இருப்புக்களில் ரஷ்யா 10% க்கும் அதிகமாக உள்ளது, உலகில் 2 ஐ தரவரிசைப்படுத்துகிறது…

பதவியேற்பு என்றால் என்ன?

பதவியேற்பு என்றால் என்ன? மாநிலத் தலைவராக பதவியேற்பதற்கான தொடக்க விழா. அரசாங்கத்தின் முடியாட்சி வடிவத்தில் அவரது எதிர்ப்பாளர் முடிசூட்டு விழாவாகும். பதவியேற்பு என்பது ஒரு வகையான மாநிலத்தின் அடையாளமாகும், இது மிக உயர்ந்த பொது அலுவலகத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் பொறுப்பையும் வலியுறுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.…

நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு மற்றும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் டிஃப்ளேட்டரைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரத்தை எனக்கு எழுதி விளக்குங்கள். விரிவாக்கப்பட்ட வடிவத்தில் சிறந்தது

Напишите и объясните мне пожалуйста формулу расчета индекса потребительских цен и дефлятора ВВП.Лучше в развернутом виде Индекс потребительских цен показывает измениение среднего уровня цен «корзины» товаров и услуг, обычно потребляемых…

கோக் நிலக்கரி என்றால் என்ன, அது என்ன?

Что такое КОКСОВЫЙ УГОЛЬ и с чем его есть? Уголь относится к средствам энергии, а все что является энергией способствует товарообороту каждой страны. Будь то импорт или экспорт.. Кокс —…

சர்வதேசமயமாக்கல் மற்றும் நாடுகடத்தல் என்ன வித்தியாசம்?

интернационализация и транснационализация в чем разница? Интернационализация и транснационализация важные тенденции развития мировой экономики. Существуют различные определения термина «интернационализация». Интернационализация — это процесс все более глубокого вовлечения в международные операции.…

பண திரட்டுகள் என்றால் என்ன М1, М2, 3

பணத் திரட்டுகள் என்றால் என்ன UMNUMX, М1, М2. கிடைக்கக்கூடிய தரவுகளிலிருந்து பணவியல் திரட்டுகளான МХNUMX, М3, М1. XNUMHed வங்கியில் நடப்புக் கணக்குகளில் வைப்பு. 2 அலகுகளை சரிபார்க்கிறது உலோக பணம் XNUMHed. சிறியது ...